Personeelsadvies

HRM-Specialisten

Juristen Arbeidsrecht

Mediators MfN

T: 0418-516680

Conform de Wet Bescherming Klokkenluiders

Nieuwe eisen voor interne meldprocedure

Inhoud

In een interne meldprocedure staat de wijze waarop een vermoeden van een misstand extern kan worden gemeld. 

Per 17 december 2023 vereist de Wet Bescherming Klokkenluiders aanpassingen aan deze meldprocedure

Wat gaat er veranderen?

Aan welke eisen moet worden voldaan?

Eerder was het al vereist dat werkgevers met 50 of meer dan 50 werknemers een interne meldprocedure hadden voor het rapporteren van vermoedelijke onregelmatigheden binnen de organisatie.

Volgens de Wet Bescherming Klokkenluiders tellen niet alleen vaste werknemers en ambtenaren mee, maar ook uitzendkrachten, vrijwilligers en stagiairs die een vergoeding ontvangen. Dit betekent dat de verplichting om een interne meldprocedure te hebben van toepassing wordt op meer werkgevers. Als een organisatie doorgaans minder dan 50 personen in dienst heeft, is de organisatie niet wettelijk verplicht om een interne meldprocedure te hanteren.

Veilige werksfeer bevorderen

Melders die rechtstreeks extern melden worden ook beschermd onder de Wet Bescherming Klokkenluiders. Het is daarom van groot belang dat je als organisatie investeert in een open organisatiecultuur, waarin alle medewerkers zich comfortabel voelen om intern melding te maken.

  1. Een melder moet binnen zeven dagen na het indienen van zijn melding een ontvangstbevestiging ontvangen.
  2. Binnen een redelijke termijn van maximaal drie maanden na de ontvangstbevestiging moet de melder geinformeerd worden over de beoordeling en de opvolging van de melding
  3. De interne procedure voor werknemers moet ook ruimte bieden voor het melden van schendingen van het recht van de Europese Unie, die nu als misstanden worden beschouwd.
  4.  De medewerkers binnen de organisatie moeten schriftelijk of elektronisch geinformeerd worden over de interne meldingsprocedure en de manier waarop meldingen kunnen worden gemaakt. 
  5. De identiteit van de melden moet geheim gehouden worden, tenzij de melder toestemming geeft om zijn identiteit bekend te maken
  6. De meldingen moeten worden geregistreerd
 
 
 
 
 

Janssen & Partners als extern vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon kan een rol spelen in het bevorderen van een veilige werksfeer en het helpen te voldoen aan de eisen.

Een vertrouwenspersoon draagt bij aan een open werksfeer en helpt ongewenst gedrag voorkomen. Toch is het melden van ongewenst gedrag voor een slachtoffer vaak een grote en moeilijke stap. Om de drempel voor het maken van een melding te verkleinen, is het daarom raadzaam een vertrouwenspersoon aan te stellen.

Janssen & Partners treedt op als extern vertrouwenspersoon. Het inschakelen van een extern vertrouwenspersoon biedt namelijk verschillende voordelen –>

 

Janssen & Partners inschakelen als extern vertrouwenspersoon?

Neem contact met ons op