Personeelsadvies

HRM-Specialisten

Juristen Arbeidsrecht

Mediators MfN

T: 0418-516680

Alles omtrent de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

De NOW-Regeling

Inhoud

De NOW-Regeling is er om werkgevers die door de coronacrisis te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. 

Vanaf 6 april 2020 is het mogelijk om de NOW-regeling aan te vragen bij het UWV. In dit bericht leggen we alles omtrent deze regeling aan je uit.

Hoe vraag je de NOW-Regeling aan?

 1. Klik op de link van het UWV en bereid de aanvraag voor.
 2. Je kunt gebruik maken van een rekenhulp voor het bepalen van het omzetverlies: https://www.rekenhulpomzetverlies.nl/
 3. Vul het formulier online in.
 4. Download het formulier, onderteken het formulier en scan deze.
 5. Upload het ondertekende formulier en een kopie van het gevraagde bankrekeningafschrift.

Let op!

Zoals wij eerder al hebben aangegeven is het maken van afgewogen keuzes van belang bij het doen van de aanvraag. Bestudering van de regeling leert ons namelijk dat een verschil in de loonsom van januari 2020 maal 3, ten opzichte van de totale loonsom van maart, april en mei van grote impact kan zijn op het te ontvangen (voorschot) subsidiebedrag.

Diverse deskundigen vragen zich hardop af of dit een fout in de regeling is aangezien een relatief grote afname van de gemiddelde loonsom ten opzichte van het omzetverlies zeer nadelig kan uitwerken op de hoogte van de subsidie.

Factoren die de loonsom beïnvloeden zijn:

 • Eventuele bonus, winstuitkering of 13e maand in januari 2020.
 • Niet verlengen of beëindiging van tijdelijke contracten in de maanden februari t/m mei 2020.
 • Het niet oproepen of betalen van oproepkrachten.
 • De beëindiging van een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden d.m.v. een vaststellingsovereenkomst.

 

In sommige situaties kan het daarom zijn dat het voor de werkgever toch ‘voordeliger’ is om afscheid te nemen van het personeel in plaats van gebruik te maken van de subsidieregeling. Deze consequenties lijken niet te zijn beoogd. Er is echter helaas nog geen duidelijkheid of er inderdaad sprake is van een fout in de regeling, dan wel of dit zal leiden tot een aanpassing van de regeling.

Advies

 • Weeg een eventueel ontslag, het niet verlengen van een contract, of het niet oproepen van een oproepkracht af tegen het effect op de loonsom en daarmee de verlaging van het subsidiebedrag.
 • Wacht de ontwikkelingen omtrent de regelgeving (indien mogelijk) nog even verder af, totdat er meer duidelijkheid is over de bedoelingen van de loonsom impact op de hoogte van de subsidie.
 • Maak een zorgvuldige afweging en inschatting van wat het beste is voor het bedrijf en bedenk dat de regeling een terugwerkende kracht heeft tot 1 maart 2020. Kortom haast is een slechte raadgever.

Aanpassingen NOW -> NOW 2.0

Het doel van de NOW-regeling is om zoveel mogelijk banen te behouden. Onder NOW 2.0 blijft dit doel hetzelfde, maar de veranderende economische situatie vraagt ook om aanpassingen van de voorwaarden.

Het kabinet wil zo veel mogelijk voorkomen dat bedrijven vanwege de voorwaarden rondom bedrijfseconomisch ontslag ‘knel’ komen te zitten. Dat zij ofwel geen NOW aanvragen en failliet dreigen te gaan, ofwel vanwege de NOW voorwaarden (geen ontslag toegestaan) te een te hoge drempel ervaren om noodzakelijke herstructureringen door te voeren. Met een vermoedelijk risico dat bedrijven later mogelijk dieper in de problemen zullen komen, met faillissement en veel meer ontslagen tot gevolg. Reden waarom de voorwaarden van de NOW-regeling onder NOW 2.0 zijn aangepast

NOW-Regeling 1.0

 1. Accountantsverklaring verplicht bij een voorschotbedrag van € 100.00,- of meer
 2. Aanpassing loonsom januari 2020 in geval van 13e maand betaling
 3. Aanvraag NOW-regeling 1.0 kan tot en met 5 juni 2020
 4. Aanvraag definitieve vaststelling NOW-subsidie vanaf 7 september 2020
 5. Gewijzigde loonsombepaling voor seizoenbedrijven en in situaties van overgang van onderneming

NOW-Regeling 2.0

 1. Aanvragen NOW 2.0 vanaf 6 juli 2020
 2. Geen boete bij aanvraag bedrijfseconomisch ontslag, wel extra toetsing op noodzaak
 3. De basis uitgangspunten blijven gelijk
 4. De loonsom referentiemaand wordt maart 2020
 5. Hogere opslag voor werkgeverslasten – 40%
 6. Geen dividend- en bonusuitkeringen of inkoop eigen aandelen
 7. Inspanningsplicht werkgevers om werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen

Liever luisteren en kijken dan lezen? Bekijk onze uitleg-video!

Andere maatregelen noodpakket 2.0

Naast de aanpassing van de NOW-regeling bestaat het noodpakket ook uit meer nieuwe en verlengde maatregelen. Hieronder een opsomming van de meest relevante maatregelen in lijn met de NOW-regeling.

 1. TOGS wordt Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB
  De sectoren die onder de huidige TOGS (eenmalige tegemoetkoming van €4.000,-) vallen komen in aanmerking voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB, als zij een omzetverlies hebben van tenminste 30%. De hoogte van de tegemoetkoming is gekoppeld aan het omzetverlies, de omvang van het bedrijf en de hoogte van de vaste lasten. De maximale vergoeding bedraagt € 20.000 voor drie maanden. De regeling wordt de komende weken verder uitgewerkt. Meer informatie wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt op deze website en op www.rvo.nl.
   
 2. Tozo verlengd, meer toetsingscriteria
  De tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandigen (ToZo) die wordt uitgevoerd door de gemeente wordt eenmalig verlengd met drie maanden. De uitkeringstermijn loopt tot en met 31 augustus 2020. Bij de verlengde regeling zal een partnerinkomenstoets van toepassing zijn. Huishoudens met een gezamenlijk inkomen boven het sociaal minimum zullen onder de ToZo 2 geen aanspraak kunnen maken op tegemoetkoming.

Aanpassingen NOW 2.0

Onlangs, op woensdag 20 mei 2020, zijn de aanvullende voorwaarden van de NOW 2.0 regeling bekend gemaakt. Inmiddels is dit pakket onderwerp van discussie geweest in de Tweede Kamer. Naar aanleiding hiervan zijn een aantal aanvullende voorwaarden opgesteld aan de NOW-regeling 2.0.
De voorwaarden zien op het doorvoeren van een reorganisatie c.q. ontslagaanvragen in combinatie met de NOW-regeling. De wijzigingen hebben slechts beperkte invloed op de mogelijkheden om reorganisaties door te voeren.

1. Periode NOW 2.0 verlengd met één maand.

2. Wijzigingen met betrekking tot bedrijfseconomisch ontslag

3. Verhoging maximale subsidiebedrag tegemoetkoming Vaste Lasten

Het subsidietijdvak van de NOW 2.0 loopt nu van juni tot en met september 2020.
Over deze verlengde periode van vier maanden moet de omzetdaling tenminste 20% zijn ten opzichte van de referentie periode (1/3e van de jaaromzet van 2019).

De vaststelling van de subsidie over de eerste subsidieperiode (maart, april, mei 2020) kan worden aangevraagd vanaf 7 oktober 2020.

Overigens worden alle regelingen van het noodpakket 2.0 verlengd met één maand. Dus ook de ToZo regeling en de fiscale maatregelen, zoals de uitstelregeling

De aangekondigde wijzigingen hebben  betrekking op situaties waarbij bedrijfseconomisch ontslag aangevraagd gaat worden voor 20 medewerkers of meer. 

a. Bij ontslag vanaf 20 medewerkers, 5% vermindering subsidie
De wijziging met betrekking tot bedrijfseconomisch ontslag ziet op de voorwaarde dat bij een voorgenomen bedrijfseconomisch ontslag van 20 medewerkers of meer de volgende stappen worden genomen:

 • melding van collectief ontslag (conform WMCO).
 • met belanghebbende vakbonden (of bij gebreke daarvan een andere vertegenwoordiging van werknemers) een akkoord te bereiken over de ontslagen waar de WMCO melding op ziet.
 • de werkgever moet in elk geval vier weken te wachten voordat hij ontslagaanvragen indient bij UWV. Deze periode kunnen deze partijen gebruiken om tot een akkoord te komen.
 • indien geen akkoord kan worden bereikt met de vakbonden, moet gezamenlijk mediation worden aangevraagd bij een door de Stichting van de Arbeid in te richten commissie.

Als aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan kan de werkgever voorkomen dat het totale subsidiebedrag wordt verminderd met 5%. 

b. ongewijzigd bij bedrijfseconomisch ontslag
Bij de afrekening zal de subsidie voor ontslagaanvragen om bedrijfseconomische redenen voor 100% worden gecorrigeerd met de hoogte van de loonsom van de werknemers waarvoor ontslag is aangevraagd.

Het gaat hierbij om ontslagaanvragen die in de periode 1 juni t/m 30 september 2020 worden ingediend.

De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB wordt ook verlengd en gaat lopen tot 1 oktober. Daarnaast  wordt het maximumbedrag per ondernemer verhoogd naar € 50.000. 

Let op: in dit bedrag is verdisconteerd dat het subsidiebedrag dat een ondernemer ontvangt wordt meegerekend als omzet in de NOW-regeling.

Hulp nodig bij het aanvragen van de NOW-Regeling of heb je nog vragen?

Neem contact met ons op