Algemene voorwaarden

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ DE UITVOERING VAN OPDRACHTEN, van Janssen & Partners B.V. gevestigd en kantoorhoudende te 5301 CA Zaltbommel aan de Gasthuisstraat 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht.

1. Algemeen
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor organisatieadvisering, alsmede voor overige dienstverlening, tussen Janssen & Partners B.V. en haar opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

 

2. Grondslag offertes en opdrachten

2.1 Offertes en opdrachten kunnen mondeling rechtsgeldig tussen partijen tot stand worden gebracht.

2.2 Indien de opdrachtgever hierom uitdrukkelijk verzoekt zal Janssen & Partners B.V. een schriftelijke offerte verstrekken.

2.3 De offerte zal zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgevers is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.

2.4 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk het tegendeel is vermeld.

2.5 Janssen & Partners B.V. zal de door haar te verrichten dienstverlening naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting”, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

 

3. Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever
Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die Janssen & Partners B.V. nodig heeft. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van Janssen & Partners B.V. betrokken (zullen) zijn.

Als Janssen & Partners B.V. daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever haar op zijn locatie kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting en, desgewenst een fax- en/of Datanetaansluiting.

 

4. Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering
Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door Janssen & Partners B.V. geschiedt uitsluitend in onderling overleg.


5. Personeel

5.1 Janssen & Partners B.V. kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het adviesteam wijzigen, indien zij meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten adviesdiensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden.

Een wijziging van het adviesteam kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met Janssen & Partners B.V. plaatsvinden.

5.2 Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen één jaar na beëindiging van de opdracht personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen, anders dan in overleg met de wederpartij.

 

6. Tarieven en kosten van de opdracht

6.1 Tenzij tevoren uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen declareert Janssen & Partners B.V. het honorarium voor de door haar verrichte werkzaamheden op basis van het op het moment van de opdracht geldende uurtarief.

6.2 Naast de in het vorige lid bedoelde adviesuren kan de opdrachtgever tevens kosten voor buitengewone secretariaatswerkzaamheden, reis- en verblijfkosten en andere opdracht gebonden kosten in rekening brengen.

6.3 Een tussentijdse verandering van het niveau van lonen en kosten die Janssen & Partners B.V. noodzaakt tot tariefaanpassingen of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen, zal worden doorberekend.

6.4 In het honorarium zijn geen rentekosten opgenomen, tenzij in een schriftelijke offerte anders is aangegeven.

 

7. Betalingsvoorwaarden

7.1 Het honorarium en de kosten zoals in artikel 6 genoemd, welke niet in de tarieven zijn inbegrepen, worden maandelijks bij (voorschot-) declaratie in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum.

7.2 Na die vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan Janssen & Partners B.V. met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten.

7.3 Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen de buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van 15% van de hoofdsom en de rente voor zijn rekening. Deze kosten zijn verschuldigd onverminderd een veroordeling van de wederpartij in de kosten ener gerechtelijke procedure.

7.4 Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

 

8. Wijziging van de opdracht, c.q. meerwerk

8.1 De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

8.2 Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal Janssen & Partners B.V. dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden.

8.3 Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal Janssen & Partners B.V. de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

 

9. Duur en afsluiting van de opdracht

9.1 De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van het adviesteam worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Janssen & Partners B.V. verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. Janssen & Partners B.V. kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn.

9.2 In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 30 dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever Janssen & Partners B.V. hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

 

10. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

10.1 Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform oorspronkelijke offerte en/of opdracht en/of eventuele latere additionele opdrachten. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt.

10.2 Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft Janssen & Partners B.V. vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.

10.3 Janssen & Partners B.V. mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing van opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Janssen & Partners B.V. behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verplichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.

10.4 Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.


11. Intellectuele eigendom

11.1 Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van Janssen & Partners B.V. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van Janssen & Partners B.V.

11. 2 De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht.

11. 3 Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

 

12. Geheimhouding

12.1 Janssen & Partners B.V. is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Zij zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.

12.2 De opdrachtgever zal zonder toestemming van Janssen & Partners B.V. aan derden geen mededelingen doen over haar aanpak, haar werkwijze en dergelijke, dan wel haar rapportage ter beschikking stellen.

 

13. Aansprakelijkheid

13.1 Janssen & Partners B.V. is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Janssen & Partners B.V. van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap, waarop mag worden vertrouwd.

13.2 De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat zij voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen.

13.3 Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.

13.4 Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waaraan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

 

14. Toepasselijk recht
Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan met Janssen & Partners B.V. is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

15. Geschillenregeling

15.1 Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam.

15.2 Janssen & Partners B.V. is lid van de Orde van Organisatieadviseurs (Ooa) en het Nederlands Mediation Instituut (NMI) en houdt zich aan de professionele gedragsregels van de Ooa en het NMI. De naleving van deze professionele gedragsregels wordt door de Ooa en het NMI bevorderd, doordat klachten worden onderzocht en, indien inbreuken worden geconstateerd, disciplinaire maatregelen kunnen worden getroffen.

Indien de opdrachtgever van mening is dat Janssen & Partners B.V. de professionele gedragsregels van de Ooa en/of het NMI niet naleeft, dan zal opdrachtgever deze klacht kunnen voorleggen aan de Commissie van Toezicht op de naleving van de gedragscode van de Ooa en/of het NMI, waarbij de daarvoor geldende procedureregels van toepassing zijn.

 

Zaltbommel, 28 juli 1993

Janssen & Partners B.V.

namens deze,

 T.L.P. Janssen,

(directeur)

Comments are closed.